• "Компания за енергетика и развитие" ООД е създадена през 2004г. с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и продажба на електроенергия от естествени и други източници, търговско представителство, консултантски услуги и всякакви дейности, които не са забранени със закон.
  • На 24.06.2020 г. с РЕШЕНИЕ на КЕВР № 523 "Компания за енергетика и развитие" ООД придоби лицензия за "Търговя с електрическа енергия"  № Л-523-15/24.06.2020 г.